خداداد عزیزی:بعد از علی دایی مهاجم گلزن در تیم ملی نداشتیم

خداداد عزیزی در حاشیه کارشناسی بازی ایران و قطر،آنجا که داشت یک بار دیگر از رضا قوچان نژاد تعریف می کرد گفت:« همان طور که گفته بودم او خیلی خوب برای خودش موقعیت سازی می کند.امیدوارم شرایط طوری پیش برود که او بتواند جای علی دایی را در تیم ملی بگیرد.باید بگویم که پس از علی ما دیگر مهاجم گلزن در تیم ملی نداشته ایم.البته من احترام ویژه ای برای همه مهاجمان قائل هستم اما باید قبول کرد که هیچ کدام از آنها مثل دایی شش دانگ نیستند.»